Make your own free website on Tripod.com

Tuyên Ngôn Phong Trào Dân Chủ Duy Việt

 

Chúng Tôi, nhân dân Việt Nam cùng ư thức và xác định  rằng:

 

1-     Đất nưóc Việt Nam thực sự chưa có môt ngày đưọc sống trong dân chủ tự do pháp trị; chưa đưọc sống xứng đáng là Con Ngựi Tự Do với đầy đủ Quyền Công Dân (Dân Quyền) và Quyền Con Người (Nhân Quyền), từ khi thực dân Pháp ra đi;

 

2-     V́ thế Chúng Tôi ư thức, và xác định rằng công cuộc đấu tranh hôm nay là cuộc đấu tranh của Nhân Dân Việt Nam chống lại tất cả các thế lực phi dân chủ độc tài phi nhân, phi dân tộc, mà hiện nay là Đảng CSVN đang độc quyền cai trị nhân dân Việt Nam chúng tôi bằng thể chế phong kiến tập quyền ;

 

3-     V́ vậy, Chúng Tôi, cùng xác định đây là Quyền, Trách Nhiệm, và Bổn Phận của Ngựi Việt Nam chúng tôi phải tiến hành tự giải thoát ḿnh khỏi chế độ độc tài đảng trị;

 

4-     Tự Bảo Vệ và Phát Huy Quyền Tự Quyết của Dân Tộc Việt Nam- Xây dựng nền Dân Chủ Tự Do Pháp Trị- Chứ không mong chờ cầu xin, và không chấp nhận bất kỳ sự áp đặt h́nh thức, kiểu mẫu dân chủ từ bất cứ ai, thế lực nào, quốc gia nào.

 

5-     Chúng Tôi, những con dân Việt Nam yêu nưóc, yêu ḥa b́nh, yêu dân chủ tự do và nhân quyền, cùng gặp nhau nơi đây để chung sức tiến hành công cuộc dân chủ hóa đất nưóc Việt Nam. Thay đổi toàn diện cơ chế xă hội Việt Nam- Đưa đất nưóc Việt Nam, Nhân Dân Việt Nam tiến lên Dân Chủ b́nh đẳng  góp sức với Nhân Loại trong kỷ nguyên tự do dân chủ nhân bản.

 

Chủ trương:

 

I-Mục đích tối hậu của cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam là THIẾT LẬP CƠ CHẾ DÂN CHỦ ở xă hội Việt Nam để mọi ngựi, mọi tổ chức chính trị đưọc QUYỀN  b́nh đẳng đóng góp, chia sẻ TRÁCH NHIỆM  ĐIỀU HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC. V́ thế KHÔNG CÓ nhu cầu lật đổ hay giải thể một đảng phái nào-   chỉ giải thể cơ chế ĐỘC TÀI hiện hành.

 

II- Đấu tranh bất bạo động dựa trên tinh thần ḥa hợp, kết hợp mọi thành phần dân tộc Việt Nam- Bảo Vệ và Phát Huy tinh thần Việt Nam-đó là Tinh Thần Duy Việt;

 

III- Không chấp nhận tôn sùng cá nhân, hay sự “linh thiêng” của bất cứ nhân vật nào do chính trị áp đặt. Không dựa vào bất kỳ gía trị, biểu tượng quá khứ  của một chế đô chính trị nào, hoặc bất kỳ biểu tượng chính trị nào đă phân chia dân tộc!

 

IV- Xây dựng nên tảng dân chủ bằng vận động nâng cao đ̣i sống kinh tế, chính trị giáo dục v.v  mở rộng giao lưu, đối tác cho xă hội và con ngựi Việt Nam với thế giới.

 

V- Chúng Tôi, nhân dân Việt Nam  không thừa nhận tính chính đáng pháp quyền của Đảng CSVN và hệ thống cơ chế cai trị của đảng CSVN-Cho đến khi đảng CSVN phải thực hiện 8 điều cơ bản sau đây:

 

1-Trả tự do cho tất cả những người Yêu Nước, hiện đang là tù nhân chính trị, lương tâm đang bị bắt giữ, tù tội hay quản chế- Và ngưng hẳn việc đàn áp, vu khống, bắt bớ những công dân lên tiếng phê b́nh chính trị xă hội- để khởi đầu sự tôn trọng những tiếng nói đối lập.

 

2-Trả lại sự độc lập cho Tư Pháp, đó là tách biệt các Ṭa Án Nhân Dân, thực chất chỉ là công cụ của Đảng và Nhà nưóc CSVN dùng để đàn áp những tiếng nói lương  thiện yêu nưóc- tách ra khỏi hệ thống Đảng- bảo đảm quyền b́nh đẳng trưóc pháp luật của nhân dân Việt Nam.

 

3- Trả lại quyền Tự Do Ngôn Luận cho Nhân Dân Việt Nam;

 

4-Trả lại quyền lập hội, quyền hội họp cho Nhân Dân Việt Nam ;

 

5- Trả  lại cho Nhân Dân Việt Nam quyền tự do đi lại, cư trú, du lịch mà không phải xin phép khai báo;

 

6- Trả  lại cho Nhân Dân Việt Nam, Thanh niên, sinh viên học sinh Việt Nam Quyền tự do giáo dục- nghiên cứu, học hỏi- Không có sự cấm đoán, độc đoán, và tuyên truyền;

 

7-Thay thế hệ thống Hành Pháp Công An trị hiện nay do Đảng kiểm soát điều hành- Đảng ở Trên Pháp Luật - bằng cơ chế Pháp Trị B́nh Đẳng;

 

8-Phải trả  lại  cho nhân dân Việt Nam  Quyền Tự Do Bầu Cử các cấp đại biểu nhân dân vào Quốc Hội mà không cần thông qua Đảng hay lư lịch- Để nhân dân thật sự có tiếng nói b́nh đẳng- Và tham gia Lập Pháp, Tư Pháp, và Hành Pháp.  B́nh đẳng chính trị- có nghĩa là đảng CSVN phải đồng thời hủy bỏ điều 4 trong Hiến Pháp;

 

Đây cũng chính là tinh thần của “Kiến-Nghị 8 Điểm” mà chính Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh, đă thay mặt nhân dân Việt Nam, đ̣i hỏi thực dân Pháp trả lại cho nhân dân Việt Nam năm 1919- Nhưng chính Hồ  Chí  Minh và  Đảng CSVN đă cướp đi của Nhân Dân Việt Nam từ năm 1945 cho đến ngày hôm nay.

 

Và ngày hôm nay đất nưóc đă được thống nhất độc lập, chúng tôi nhân dân Việt Nam, đ̣i hỏi:

 

9- Trả lại ư chí, nguyện vọng, giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam trong bản Hiến Pháp, loại bỏ chủ nghĩa, tên tuổi ngoại lai Mác-Lê trong bản Hiến Pháp;

 

-Dân Tộc Việt Nam có hơn 4 ngàn năm văn hiến- Nhân Dân Việt Nam không chấp nhận bất kỳ một chủ nghĩa, tên tuổi ngoại lai nào làm tiêu chí chỉ đạo hứơng đi cho dân tộc;

 

-Bản Hiến Pháp, văn kiện pháp luật cao nhất của đất nưóc Việt Nam - Phải  THỂ HIỆN được NGUYÊN LƯ DÂN CHỦ, TINH THẦN-VĂN HOÁ, VĂN HIẾN VIỆT NAM, và PHẢI được nhân dân Việt Nam chấp nhận thông qua bằng cuộc trưng cầu dân ư.

 

Cho nên Chúng Tôi, Nhân dân Việt Nam sẽ chỉ công nhận tính lănh đạo chính đáng của Đảng CSVN, hoặc bất kỳ đảng phái chính trị nào, bằng sự phán quyết tối hậu của nhân dân Việt Nam với một cuộc tổng tuyển cử thật sự, sau khi đảng CSVN đă thực hiện 9 điểm cơ bản nêu trên;

 

Chúng Tôi đấu tranh, thách thức, đ̣i hỏi  Đảng CSVN cầm quyền chính đáng bằng cuộc tổng tuyển cử.

 

VI- Phong Trào Dân Chủ Duy Việt chủ trương đấu tranh vận động nhân dân Việt Nam ư thức giá trị Tự Do, Dân Chủ Pháp Trị trong tinh thần Nhân Bản và tôn trọng Văn Hóa Đạo Lư Việt Nam. V́ vậy tinh thần của Phong Trào đưọc xác định bằng tên gọi Phong Trào Dân Chủ Duy Việt.

 

VII- Tất cả con dân Việt Nam không phân biệt thành phần, quá khứ v.v đưọc kêu gọi tham gia, và long trọng tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lư tưởng Tự Do, Dân Chủ, Pháp Trị, và Quyền Lợi, Danh Dự của Dân Tộc Việt Nam, Giá Trị Văn Hóa Đạo Lư Việt Nam.

 

VIII- Lá Cờ Biểu Tượng  của Phong Trào đấu tranh Dân Chủ Duy-Việt  nền đỏ- ở giữa là mặt trống đồng mầu vàng.

 

-Mầu đỏ: biểu tượng ư chí bất khuất , tinh thần kiên tŕ, hy sinh của dân tộc Việt Nam- quyết tâm đấu tranh đến chiến thắng.

-Trống Đồng: biểu tượng văn minh, văn hoá, và văn hiến của dân tộc Việt Nam- Xác định tư thế chủ động, tính dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam.

 

******