Make your own free website on Tripod.com

Lời Kêu Gọi! (thư số 7)

 

Kính thưa Đồng Bào Việt Nam,

Kính thưa các vị trong đảng CSVN,

 

Trong thời gian mấy năm qua, chúng ta thấy nhân dân Việt Nam chúng ta đă cố gắng ôn ḥa góp ư cùng đảng CSVN đang cầm quyền để thay đổi xă hội Việt Nam cho tốt đẹp hơn.

 

Chúng ta, nhân dân Việt Nam đều khát vọng một nền dân chủ tự do đích thực để đưọc làm Con Ngựi B́nh Đẳng với nhân loại,  để phát triển đưa đất nưóc đi lên  ngang bằng cùng với thế giới.

 

Chúng ta, nhân dân Việt nam, đều ư thức được rằng phải tạo ổn định và tránh gây thiêt hại mất mát về sinh mạng cũng như vật chất để dân chủ hóa ôn ḥa trong t́nh tự dân tộc, t́nh đồng bào cùng cha Lạc Long, mẹ Âu Cơ.

 

Nhưng cho đến nay, qua những vụ việc vu khống, bắt bớ những ngựi Công Dân cất tiếng nói đóng góp với đảng CSVN về vấn đề tham nhũng và Dân Chủ Hóa đất nưóc, đă cho chúng ta thấy rơ nỗ lực đóng góp chân t́nh ôn ḥa của nhân dân Việt Nam và sự đáp trả bằng bạo lực của đảng CSVN.

 

Những đóng góp rất trí tuệ như ông Hà Sĩ Phu, Vũ Huy Cương, Bùi Minh Quốc, Dưong Thu Hương, cụ Bẩy Trấn, Nguyễn Hộ, cụ Trần Độ, cụ Lê Giản, Lê Hồng Hà, Nguyễn Trung Thành, ông Trần Tiến, Trần Dũng Tiến, Nguyễn Đan Quế, linh mục Chân Tín, các thưọng tọa Tuệ sĩ, Quảng Độ, lăo ḥa thưọng Huyền Quang, Nguyễn Thanh Giang v.v đặc biệt là hội chống tham nhũng của ông Trần Khuê-Nguyễn Thị Thanh Xuân- Phạm Quế Dương, cùng với những tiếng nói trẻ như Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Vũ B́nh, Phạm Hồng Sơn đă “được” đáp trả bằng những ngược đăi bất nhân, tàn độc phi lư.  Và mới đây, qua những vụ việc đàn áp bắt bớ tăng ni phật tử. Chúng ta không thấy được dù một tí ti thiện chí dân chủ cũng như ḷng yêu kính, tôn trọng nhân dân, yêu  đất nước của đảng CSVN.

 

Hôm nay, chúng tôi, những ngựi dân Việt Nam, những công dân yêu dân chủ, yêu đất nưóc và yêu đồng bào xin được trao đổi góp ư với đảng CSVN một lần thẳng thắn cuối cùng nhận định của chúng tôi về hiện t́nh đất nưóc như sau:

 

1-Vấn nạn của Việt Nam hiện nay là Sự Độc Tài Chuyên Chế của Đảng CSVN. Hay nói khác đi là Sự Thiếu Vắng Dân Chủ, Tự Do, Pháp Quyền.

 

Đất nưóc và xă hội Việt Nam đang đi vào con đựng kiệt quệ mọi mặt, chính trị bất ổn, xă hội tham nhũng, thối nát, văn hóa xuống cấp, lănh thổ mất mát v.v Ai cũng đă nhận biết. Và nguyên nhân của những vấn đề này là do sự độc tài cai trị xă hội của đảng CSVN. Có nghĩa là do sự thiếu vắng một nền Dân Chủ Tự Do đích thật. Cá nhân đảng CSVN không nhất thiết là vấn nạn. Đảng CSVN cũng chỉ là những cá nhân đồng bào, ngựi Việt Nam có sai có đúng với những bất toàn muôn thuở của con người. Nhưng bởi v́ áp dụng, thi hành chính sách chủ trương độc tài chuyên chế, cho nên tham nhũng phát sinh, tồn tại và phát triển không thể kềm hăm. Một ḿnh đảng CSVN không thể giải quyết những bế tắc xă hội, chính trị, kinh tế văn hóa của cả một dân tộc. Chính chính sách và chủ trương độc tài, độc quyền cai trị đă ngăn cản sự đóng góp tài năng của nhiều cá nhân, đoàn thể, và nhất là không thể phát huy được nội lực của dân tộc Việt Nam để giải quyết vấn đề chung của đất nước trong hoàn cảnh toàn cầu liên lập hiện nay.

 

Khi giải thể được nạn độc tài chuyên chế ṭan trị này th́ tức khắc vấn nạn Việt Nam sẽ được khai mở và điều chỉnh. V́ khi không c̣n độc tài chuyên chế và toàn trị, tất cả mọi ngựi công dân đều có cơ hôi b́nh đẳng ngang với đảng CSVN để đóng góp tham gia điều hành chính trị cũng như tham gia phát triền kinh tế, khoa học, văn hóa xă hội để đưa đất nước Việt nam đi lên. Và với sự tự do dân chủ, vói sự đóng góp của mọi thành phần dân tộc trong mọi lănh vực điều hành chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, đất nước Việt Nam phải đi lên, và sẽ đi lên trong thời gian rất ngắn.

 

Nói ngắn gọn lại, là nhu cầu cấp thiết của chúng ta là xoá bỏ sự toàn trị, độc tài chuyên chế  - Xă hội  của Chúng Ta phải có Dân Chủ, Pháp Quyền và định hưóng Nhân Chủ.

 

2-Nhu Cầu một nền Dân Chủ Pháp quyền và Nhân Chủ.

 

Khi có Dân Chủ pháp quyền trong định hưóng Nhân Chủ. Mọi ngựi dân đều có quyền tham gia chính trị, văn hoá, kinh tế  v.v trong mọi vị trí điều hành công việc đất nưóc một cách b́nh đẳng trong một nền pháp quyền b́nh đẳng chung. Có nghĩa là tất cả mọi cá nhân, đảng phái và cơ quan nhà nước đều b́nh đẳng dưói pháp luật. Trong đó tất cả đều theo định hưóng nhân chủ, có nghĩa là tính tôn trọng con người, v́ con nguời và cho con người- và văn hóa của dân tộc được dùng làm nền tảng để phát triển- và v́ vậy con ngựi Việt và văn hóa Việt sẽ chỉ đạo nền pháp quyền dân chủ này.

 

Không như các nền dân chủ pháp trị phương Tây, nền pháp trị của họ được đặt tối cao ở mực độ pháp luật độc tài, độc tôn, không có chỗ cho văn hóa nhân bản vưon lên. Thí dụ  phưong Tây, khi  ngựi con đứng tên chủ nhà có thể yêu cầu cảnh sát theo luật pháp đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. Nhưng nền dân chủ pháp quyền có định hưóng nhân chủ không bao gị để cho pháp luật có thể tưóc đoạt đạo lư văn hóa trong những tranh chấp gia đ́nh như vậy. Ngựi con không thể dùng đủ yếu tố pháp luật để bất kính tống cổ cha mẹ ra khỏi  nhà- v́ đây chính là nền tảng văn hóa đạo lư nhân chủ Việt Nam.

 

3-Những ai được hưỏng quyền lợi trong chế độ dân chủ?

 

3.1 Tương quan giữa Nhà Nưóc và Ngựi Công Dân- Nếu có dân chủ, mọi ngựi công dân đều đưọc pháp luật bảo vệ b́nh đẳng. Ngựi dân không c̣n bị nhà nưóc và các cơ quan nhà nưóc dùng quyền độc tài để chèn ép cưỡng đoạt vô lư.  Những pháp lệnh thi hành phi lư sẽ bị ngựi Công Dân dùng quyền tự do b́nh đẳng đưa Cơ Quan, Quan Chức Nhà Nước ra công luận và ṭa án phân xử. Nếu Nhà nước sai, sẽ phải chính thức công bố xin lỗi và bồi thường ngựi công dân.

 

3.2 Tưong quan giữa các tập đoàn, công ty kinh tế, và nhà nưóc- Việc làm ăn kinh tế đưói một chế độ tự do dân chủ và pháp quyền cũng  được thi hành trong công bằng và b́nh đẳng. Ngựi làm kinh tế không phải lo chạy đầu đuôi móc ngoặc hay t́m “ô dù” làm vây cánh để được làm kinh tế, che thân.  Họ chỉ cần làm theo khả năng và những quy định pháp luật b́nh dẳng đă ban ra. Tất cả nhũng vi phạm hay tranh chấp giữa các ngựi làm kinh tế, hay giữa các ngựi làm kinh tế và nhà nưóc đều có ṭa án, pháp luật phân xử. Nghĩa là ngựi làm kinh tế nếu cảm thấy bị chèn ép bởi nhà nưóc, có quyền làm đơn kiện nhà nưóc.

 

3.3 Tương quan giữa các công nhân viên, cán bộ của nhà nước và nhà nưóc- Kể cả các đảng viên, các công an, bộ đội đang tại chức cũng sẽ không c̣n bị lệ thuộc vào cấp trên. Mọi việc trừng phạt hay ban thưởng đều sẽ phải đưọc dựa theo quy chế và pháp luật rơ rệt. Cấp trên không c̣n tùy tiện ban thưởng hay trừng phạt theo ư riêng. Ngựi công an bộ đội không c̣n phải lo sọ lấy ḷng quà cáp cấp trên mà chỉ làm viêc theo pháp luật.

 

Nếu có vấn đề xảy ra. Ngựi công an, hay bộ đội cũng có quyền tự do b́nh đẳng mướn luật sư, thưa cấp trên và nhà nưóc ra ṭa đề được xét xử theo pháp luật. Nhà nưóc sai, cấp trên sai, trừng phạt không đúng luật pháp, nội qui v.v phải xin lỗi và bồi thường nhân viên.

 

V́ trong chế độ dân chủ tự do pháp quyền. Ṭa Án đứng độc lập. Ṭa Án không c̣n là một cơ quan của nhà nưóc, trực thuộc nhà nước và làm việc cho nhà nưóc, theo lệnh của nà nưóc nữa. Ṭa án làm việc độc lập theo Hiến Pháp và Pháp Luật chung.

 

Như thế nạn tham nhũng sẽ bị triệt tiêu. V́ tham nhũng là do độc tài đảng trị, độc tài đảng trị th́ không thể có pháp luật b́nh đẳng. Pháp luật không b́nh đẳng th́ tham nhũng, bất công hoành hành từ thượng tầng lănh đạo đến hạ tầng các ban ngành nhà nưóc.

 

4- Ai sẽ thực hiện chế độ dân chủ.

 

Vấn đề c̣n lại của chúng ta  trong hiện t́nh đảng CSVN độc tài chuyên chế- là ai sẽ là ngựi thực hiện chế độ Dân Chủ Tự Do?

 

Chúng ta không thể cứ ngồi nguyển rủa bóng tối và hy vọng bóng tối trôi đi, mà chính chúng ta phải tự thắp sáng con đựng của chính chúng ta. Hiện nay xă hội chỉ có đảng CSVN cầm quyền độc đoán. Cho nên chúng ta có hai phưong thức để thực hiện dân chủ.

 

4.1 Đảng CSVN đi tiên phong trong tiến tŕnh dân chủ hóa. Để tránh cho xă hội những biến động không cần thiét, tránh cho nhân dân Việt Nam những mất mát, và tránh phí phạm thời gian v.v Đảng CSVN phải nhận thức được rằng.

 

a-     Dân Chủ Tự Do là khát vọng của con ngựi nói chung, và của Nhân Dân Việt Nam nói riêng. Sớm hay muộn đất nưóc phải có dân chủ, nhân dân sẽ đoạt lại Dân Chủ.

b-     Như vậy, đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất trong lịch sử Việt Nam để đảng CSVN vĩnh viễn đi vào lịch sử một cách vinh quang nhất với công trạng Dân Chủ Hóa đất nưóc Việt Nam. V́ thật sự từ khi  chế độ Thực Dân ra đi, đất nước chuyển hóa từ chế độ Phong Kiến, chưa có ai, chế độ nào thực sự dân chủ hoá đất nưóc Việt Nam. Dân Tộc Việt Nam chưa thật sự được sống trong Dân Chủ Tự Do. Nếu đảng CSVN làm được điều đại duy nhất này, th́ tất cả những sai trái của Đảng CSVN, dù có như thế nào cũng được cân bằng để tồn tại chính đáng. V́ không có công trạng nào có thể to lớn hơn công trạng Dân Chủ Hoá đất nước Việt Nam.

c-     Muốn như vậy, đảng CSVN, trong bưóc tiên phong,  phải chứng tỏ thiện chí rơ rệt t́nh thần và ưóc muốn dân chủ hóa  thật sự của Đảng với toàn dân bằng cách.

c.1-  Tuyên bố hủy bỏ điều 4 hiến pháp.

c.2- Thả tự do tất cả các công dân, tù nhân chính trị, như Phạm Quế Dương, Tràn Khuê, Lê Chí Quang, Nguyển Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn v.v

c.3 - Giải chế các lệnh quản chế.

c.4-  Giải chế các lệnh ngăn cấm thông tin tự do ngôn luận báo chí.

c.5- Xiển dưong và phát huy tinh thần Duy Việt Nhân Chủ để cân bằng hệ  thống và nguyên tắc pháp quyền với văn hóa đạo lư Việt Nam trong cơn lốc toàn cầu hóa.

 

Từ bưóc tiên phong cụ thể này, khi đă được thực thi rơ rệt, các thành phần dân tộc trong xă hội Việt Nam sẽ cùng đảng CSVN khai triển thêm con đường dân chủ hóa từ từ , và đi xa hơn đến các lănh vực khác như tự do lập hội, lập đảng, để kiến tạo một cơ chế với thể thức bầu cử tự do và tiến hành thực thi bầu cử tự do từ các cấp hạ tầng Xă, Quậ Huyện, T́nh, Thành Phố, để  mọi ngựi công dân có quyền trực tiếp tham gia chính trị điều hành công việc đất nưóc.

 

Từ đó, tất cả chúng ta sẽ cùng đi xa hơn đến việc tổng tuyển cử tự do đích thực để nhân dân Việt Nam trực tiếp chọn lựa lănh đạo đất nưóc trong tranh cử b́nh đẳng đa đảng. Đảng CSVN sẽ tồn tại và trở lại  b́nh thường và hiên ngang, nhưng sinh hoạt  b́nh đẳng với các đảng phái khác trong xă hội Việt Nam. 

 

4.2 Chính nhân dân Việt Nam, các lực lượng thành phần dân tộc sẽ tiến hành giải thể đảng CSVN để dân chủ hóa- Trong trường hợp đảng CSVN không nắm lấy thời cơ và cơ hội quí báu cuối cùng này, tiếp tục ngoan cố, không ư thức được sức mạnh lịch sử và sức mạnh của cuộc tiến hóa Dân Chủ, bất chấp khát vọng Dân Chủ Tự Do của nhân dân Việt Nam, th́ nhân dân Việt Nam không c̣n con đựng nào khác, Nhân Dân Việt Nam sẽ chấp nhận hy sinh và mất mát để tự tổ chức, liên kết cùng nhau đấu tranh giải thể đảng CSVN để dân chủ hóa. Và sẽ xét xử định tội phản quốc, phản dân tộc của đảng CSVN.

 

Khi nhân dân Việt Nam đă cố gắng ôn ḥa để tránh thiệt tḥi mất mát thêm sinh mạng tài sản của ḿnh, để cho đảng CSVN một cơ hội tốt đẹp cuối cùng sau hơn nửa thế kỷ độc tài, chuyên chế. Th́ sức mạnh này của nhân dân đi từ sự phẫn nộ tột đỉnh sẽ như cơn cuồng phong, như ngọn đại sóng ngàn trượng, sẽ quét và quét sạch ṭan bộ cơ chế Đảng cũng như toàn bộ tất cả những ǵ liên hệ đến đảng CSVN sẽ đều bị chung số phận!

 

Đảng CSVN và các đảng viên của họ, và tất cả những ai, thế lực cũ, mới, c̣n có năo trạng độc tài phi dân chủ hăy suy nghĩ thật kỹ. Nhân Dân Việt Nam với khát vọng tự do, dân chủ, ḷng chán ghét độc tài chuyên chế mỵ  dân dưới mọi h́nh thức, đang tiến hành tạo cơn cuồng phong, đợt sóng ngàn trượng dân chủ hóa. Nhân Dân Việt Nam, Dân Tộc Việt Nam đă chứng tỏ rằng, khi không c̣n sự chọn lựa để ôn ḥa,  ǵói hạn ḷng bao dung của nhân dân đă bị lạm dụng, th́ nhân dân Việt Nam sẽ  rất cương quyết, rất dứt khoát và coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

 

Tự Do Dân Chủ hay là Chết.!!!

 

Nguyên-Khả Phạm Thanh Chương.

ngày 15-tháng 10- Quí Mùi. (8-11-2003)