Make your own free website on Tripod.com

-------------- 

Kinh gui anh Chuong
Toi co doc lỏm duoc hai cau tho cua tản Đà xin gui Anh :
Dân hai nhăm triệu không người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con (!)
và một câu trong bài Quy khứ lai từ :
Đem thân để h́nh hài sai khiến
C̣n ngậm ngùi than văn với ai ?
Luc này dân gần 80 triêu va Nước 4000 năm + 28 năm dưới sự lănh đạo đao của đang CSVN. Ô hô !
Than kinh
T.

 

----- Original Message -----

From: doma

To: NguyenKhaPhamThanhChuong

Sent: Tuesday, February 18, 2003 4:23 PM

Subject: Re: trao doi gop y..THAM KHAO

 

Kinh gui anh Chuong

Toi co doc lo?m duoc hai cau tho cua ta?n DDa` xin gui Anh :

Da^n hai nha(m trie^.u kho^ng ngu+o+`i lo+'n

Nu+o+'c bo^'n nga`n na(m va^~n tre? con (!)

va` mo^.t ca^u trong ba`i  Quy khu+' lai tu+` :

DDem tha^n dde^? hi`nh ha`i sai khie^'n

Co`n nga^.m ngu`i than va~n vo+'i ai ?

Luc na`y da^n ga^`n 80 trie^u va Nu+o+'c 4000 na(m + 28 na(m du+o+'i su+. la~nh dda.o ddao cu?a ddang CSVN. O^ ho^ !

Than kinh

T.

 

*****
Muo^'n d-o.c d-u+o.c UNICODE xin nha^'n va`o VIEW- ENCODING va` cho.n
UNICODE UTF8-hay la` Windows European etc.. tre^n khung cu?a Browser IE hay
Netscape...
*****

Thân Kính gửi quí anh chị.. Do sơ xót, câu hỏi đầu tiên của chị NAM B́nh đă không đưọc đính kèm trong thư đầu.. Nay xin đưọc bổ khuyết !

 

Trân Trọng Thân Kính
Nguyên-Kha? PhamThanhChuong
..
http://loive.00books.com/

----- Original Message -----

From: Tran Nam Binh

To: NguyenKhaPhamThanhChuong

Sent: Tuesday, February 18, 2003 1:23 PM

Subject: Re: trao doi gop y..THAM KHAO

 

Kinh goi anh Pham Thanh Chuong,

Xin ca'm on anh PTC dda~ ddu+a cuoc thao luan giua anh PTC va` TNB toi " dong bao va` than huu khap no+i ".  Tuy nhie^n, ne^'u dda~ ddu+a ra, TNB thie^?n nghi~ toa`n bo^. cuoc thao lua^.n ne^n ddu+o+.c tra^n tro.ng.  Tie^'c ra(`ng cuo^.c tha?o lua^.n dda~ dduoc ddu+a ra kho^ng dda^`y ddu? bo+?i vi` anh PTC dda~ ca('t ma^'t pha^`n ca^u ho?i dda^`u tie^n cu?a TNB dda(.t cho anh PTC.

Tra^n tro.ng,

Tra^`n Nam Bi`nh

 NguyenKhaPhamThanhChuong <nkptc@optusnet.com.au> wrote:

 

*****
Muo^'n d-o.c d-u+o.c UNICODE xin nha^'n va`o VIEW- ENCODING va` cho.n
UNICODE UTF8-hay la` Windows European etc.. tre^n khung cu?a Browser IE hay
Netscape...
*****

Thân kính gửi quí đồng bào, quí anh chị  thân hữu khắp nới.

 

DUY VIỆT.. Xin trân trọng cảm tạ tất cả quí anh chị đă bỏ giờ đọc và góp ư thẳng thắn chân t́nh với chúng tôi.

Đây là kết quả tích cực của sụ trưởng thành trong chúng ta vói tinh thần tự do ngôn luận...

Tôi xin được gửi đến quí anh chị những lời góp ư của các anh chị , mà tôi  nhận được trong ngày hôm qua.

 

Thân kính Nguyên Khả Phạm Thanh Chương 

 

-----------------------------------------------------

 

----- Original Message -----

From: mylinhng@aol.com

To: Mylinhng@aol.com

Sent: Monday, February 17, 2003 12:01 PM

Subject: [HoiNghi] Re: # Ba?o Ve^. La(`n Ranh Quo^'c Co^.ng??? -- Nguye^n Kha? Pha.m ...

 

Tu+` ra^'t la^u, nhu+~ng te^n VC dda~ vu+'t bo? ca'i no'n
co^'i, de'p ra^u ro^`i bie^'t tha('t ca` va.t, bo? a'o va`o trong qua^`n,
ma(.c veston dde^? bie^'t nha?y dda^`m, du`ng ru+o+.u ngoa.i
v.v... y he^.t nhu+ mo^.t te^n tu+ ba?n ma` chu'ng ta thu+o+`ng
go.i la` tu+ ba?n ddo? . Hie^.n ta.i kho^ng co`n mo^.t te^n na`o
mo+ mo^.ng ca'i thie^n ddu+o+`ng cu?a chu? nghi~a co^.ng
sa?n, ke^? ca? nhu+~ng te^n ddang o+? vai tro` la~nh dda.o .
Chu'ng no'i cho kho?i ma('c co+? la` ddang ddi.nh hu+o+'ng
XHCH cho+' thu+.c cha^'t va^~n la` tu+ ba?n. Dde^'n lu'c CS
kho^ng co`n la` CS nu+~a thi` chu'ng ta la.i ddo`i va.ch ra la(`n
ranh quo^'c co^.ng nghi~a la` la`m sao ??? Ta.i sao kho^ng
va.ch ra la(`n ranh giu+~a dda so^' toa`n da^n ddang ddo`i tu+. do,
da^n chu? va` nha^n quye^`n cho VN dde^? ddo^'i dda^`u vo+'i nho'm
thie^?u so^' la~nh dda.o ddo^.c ta`i ddo^.c dda?ng VC ???

Linh ra^'t ddo^`ng y' vo+'i ba`i vie^'t cu?a ba.n
Chu+o+ng, nhu+ng
kho^ng ddo^`ng y' vie^.c ddem ca' nha^n nha` tho+ Nguye^~n Chi'
Thie^.n ra dde^? ma` la`m gi`, kho^ng co' lo+.i, go'p y' tha(?ng vo+'i
ta^.p the^? trong ddo' co' Thie^.n va^~n hay ho+n.

Mylinhng@aol.com
http://members.aol.com/Mylinhng

In a message dated
2/17/03 1:46:07 PM US Eastern Standard Time, maylangthang_99@yahoo.com writes:


Va^'n dde^` ca^'p ba'ch ho^m nay kho^ng pha?i la` ba?o ve^. la(`n ranh quo^'c co^.ng, ma` la` xa^y du+.ng va` xie^?n du+o+ng lo`ng ye^u qui' nha^n quye^`n, to^n tro.ng tu+. do da^n chu? tha^.t su+. no+i mo^~i con ngu+o`i Vie^.t Nam, ba^'t ke^? trong ngoa`i, qua' khu+' quo^'c co^.ng! Va^'n dde^` kho^ng pha?i la` la`m sao dde^? CSVN kho^ng the^?  kho^'ng che^' ngu+o`i Vie^.t ha?i ngoa.i, ma` la` la`m sao dde^? CSVN kho^ng co`n co' the^? kho^'ng che^' ngu+o`i da^n Vie^.t Nam trong nu+o+'c, kho^ng the^? nga(n ca?n ddu+o.c la`n so'ng da^n chu? trong nu+o'c nu+~a. Lu'c ddo' dda^'t nu+o+'c se~ co' da^n chu? tu+. do! Đo^.c ta`i qua^n phie^.t, gia ddi`nh tri., dda?ng tri. se~ cha(?ng co`n dda^'t so^'ng nu+~a!

DDa^y mo+'i chi'nh la` mo^'i u+u tu+ ha`ng dda^`u cu?a nhu~ng con ngu+o`i Vie^.t Nam cha^n chi'nh, tha^.t su+. ye^u nu+o'c, ddang tha^.t su+. da^'n tha^n cho co^ng cuo^.c tu+. do, da^n chu? hoa' Vie^.t Nam.

Nguye^n Kha? Pha.m Thanh Chu+o+ng

16  tha'ng Gie^ng Qui' Mu`i- 17-2-2003

 

----- Original Message -----

From: Anh Ngo

To: Undisclosed-Recipient:;

Sent: Sunday, February 16, 2003 8:58 PM

Subject: [NuocVIET] Fw: [Chinh Luan] FW: Bao Ve Lan Ranh Gi????? -- Nguye^n Kha? Pha.m Thanh Chu*o*ng

 

Chi? co' mo^.t La(`n Ranh giu+~a D-a?ng Co^.ng Sa?n va` Da^n Vie^.t Nam ma` tho^i, ba?o ve^. nhu+~ng la(`n ranh kha'c la` la`m chuye^.n kho^ng co' i'ch cho su+. d-oa`n ke^'t.quo^'c gia trong lu'c na^`y.

Nay ki'nh

Ngo^ Tro.ng Anh

 

----- Original Message -----

From: Ton That Son

To: NuocVIET@yahoogroups.com

Cc: chinhluan@yahoogroups.com ; tinhmuonmau@yahoogroups.com

Sent: Monday, February 17, 2003 1:01 PM

Subject: [NuocVIET] Bao Ve Lan Ranh Gi????? -- Nguye^n Kha? Pha.m Thanh Chu*o*ng

 

Ki'nh thu+a O^ng Pha.m Thanh Chu+o+ng,

Ki'nh thu+a Qu'y Vi. tha`nh vie^n tre^n ca'c die^~n

d-a`n,

 

1.D-o.c xong ba`i vie^'t du+o+'i d-a^y cu?a O^ng Pha.m Thanh Chu+o+ng, to^i vo^'n va(n do^'t vu~ da't nhu+ng cu~ng muo^'n go'p y' d-o^i gio`ng. Ne^'u nhu+~ng gio`ng chu+~ du+o+'i na`y co' la`m O^. no^?i co+n thi.nh no^., cu~ng xin

hai chu+~ d-a.i xa' cho, chung quy vi` CA'I DO^'T ma` ra.

 

2.Khi d-o.c va` sau khi d-o.c ba`i vie^'t cu?a O^. PTC, tri'

tu+o+?ng tu+o+.ng cu?a to^i tro+? ve^` Mie^`n Vie^~n Ta^y

hoang da~ cu?a the^' ky? ma` ngu+o+`i da tra('ng lu? lu+o+.t ke'o sang cha^u My~ d-o^? d-i ti`m va`ng( tri' tu+o+?ng cu~ng chi? go'p nha(.t qua phim a?nh My~), hi`nh a?nh

mo^.t ngu+o+`i hu`ng hai tay hai ca^y shotgun ba. d-a^u no^? sa?ng d-u`ng d-u`ng to+'i d-o' khie^'n ngu+o+`i va^.t

cha.y ta'n lo.an

DDo.c toa`n ba`i, to^i kho^ng hie^?u gi` ma^'y qua gio.ng va(n d-ao to bu'a lo+'n khie^'n to^i khioe^'p d-a?m. Tuy nhie^n

hie^?u nhu+ the^' na`o, to^i tri`nh ba`y nhu+ the^' a^'y ki'nh nho+` chu+ vi. qua^n tu+? bo^? tu'c du`m. To^i d-e^? y' va`i

d-ie^?m no^?i ba^.t sau d-a^y:

-O^. qu?a quye^'t ra(`ng nhu+~ng ngu+o+`i ky' va`o ba?n va(n '' Ba?o Ve^. La(`n Ranh '' la` nhu+~ng ngu+o+`i thuo^.c che^' d-o^. cu~ cu?a VNCH muo^'n la`m so^'ng la.i che^' d-o^. a^'y.
-O^. qu?a quye^'t cha('c nhu+ ba('p ra(`ng o+? ha?i ngo.ai  na`y cha(?ng co' '' nguy co+  VC '' gi` ra'o .
-O^.PTC du`ng ba`i vie^'t na`y CHI? d-e^? '' no'i chuye^.n vo+'i O^. Nguye^~n Chi' Thie^.n.
-Cuo^'i cu`ng la` '' bu+?u bo^'i '' O^. PTC da.y O^. NCT.

 

3.To^i kho^ng bie^'t O^. PTC d-a~ co' di.p ba`n tha?o sa^u vo+'i ngu+o+`i na`o trong danh sa'ch ky' te^n BVLR chu+a, nhu+ng O^. PTC cu+' d-o^? rie^.t ( theo to^i hie^?u ) la` nhu+~ng ke? ky' te^n thuo^.c che^' d-o^. Mie^`n Nam cu~, lo.ai cha(?ng ra gi`, muo^'n la`m so^'ng la.i che^' d-o^. cu~ , d-o' la` thu+' Ngu.y qua^n  Ngu.y  Quye^`n la`m tay sai cho Pha'p cho My~,la` thu+' a(n ha.i d-a'i na't v.v..Vi` va^.y O^. PTC KHO^NG THE`M NO'I CHUYE^.N vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i ky' te^n d-o' ma` chi? muo^'n no'i rie^ng cho O^. NCT ma` tho^i.
Theo to^i, mo^.t ke? do^'t na't, to^i cu~ng hie^?u d-u+o+.c

ra(`ng ne^'u nhu+ O^.PTC muo^'n '' cho+i rie^ng '' vo+'i O^.
NCT thi` ha~y vie^'t THU+ RIE^NG cho O^. NCT, ne^'u kho^ng bie^.t d-i.a chi?, chu'ng to^i la`m loong toong kie^'m

du`m, ma('c chi ba('t chu'ng to^i pha?i d-o.c ba`i vi.e^'t d-a^`y thuo^'c no^? khie^'n to^i no^?i gai cu`ng mi`nh vi`... so+.
Tuy nhie^n mo^.t ngu+o+`i oai phong nhu+ O^. PTC, d-o+`i na`o kho^ng bie^'t ca'ch gu+?i thu+ rie^ng, nhu+ng O^. PTC d-a~ LO+.I DU.NG O^. NCT d-e^? TA^'N CO^NG ta^'t ca? nhu+~ng ngu+o+`i ky' te^n, kho^ng bie^'t vi` sao, nhu+ng nha^'t d-i.nh kho^ng pha?i co' mu.c d-i'ch xa^y du+.ng ro^`i d-o'. Ke? co' va(n phong cao ca^'p nhu+ O^. PTC d-u+o+ng nhie^n bie^'t vie^'t nhu+ the^' na`o dde^? thuye^'t phu.c va` xa^y du+.ng chu+', pha?i kho^ng Qu'y Vi. ??? 
 

Thu+a O^. PTC, to^i kho^ng hie^?u ca'i chuye^.n ky' te^n va`o BVLR co' la`m ha.i uy danh cu?a O^.hay kho^ng, 

sao ma` O^. nha^'t d-i.nh la^'y chuye^.n xa^'u cu?a che^' d-o^. VNCH la`m nguye^n do ga'n cho nhu+~ng ngu+o+`i ky' te^n ro^`i cu+' the^' trong do`ng tu+o+?ng tu+o+.ng O^.hu`ng ho^? huy'ch, d-a^'m, cho a(n cu`i cho~, mie^.t thi.  mo^.t ca'ch na(.ng ne^` qu'a the^? ??? O^. THU` ai trong '' bo.n '' ho. hay O^. thu` ca'c che^' d-o^. cu?a Mie^`n Nam ??? Thu+a O^ng PTC, to^i cha('c O^. thu+o+`ng theo do~i ddo.c ca'c e-mail tre^n ca'c die^~n d-a`n, ne^n d-u+o+ng nhie^n O^. cu~ng tu+`ng d-o.c lua^.n d-i.e^u cu?a ma^'y d-u+'a VC lau nhau nhu+ Nguye^~n Ha` No^.i, nhu+ Le^ Thu Tra^`n, nhu+ Tra^`n Ta^'n Cuo^'c, ma^'y d-u+'a d-o' gu+?i e-mail na`o gu+?i le^n  '' net '' d-e^`u cu~ng co' no^.i dung na na' gio^'ng cu?a  O^. va^.y nhu+ng pha?i co^ng nha^.n va(n phong cu?a O^.PTC hay ho+n ma^'y d-u+'a d-o' ra^'t nhie^`u.

 

4.Sau khi nhie^'c ma('ng cha'n, O^. sang bu+o+'c ke^' tie^'p  xa'c quye^'t la` kho^ng co' chi so+. su+. xa^m nha^.p cu?a VC ta.i ha?i ngoa.i. O^. la` ai, sao o^ng da'm kha(?ng d-i.nh mo^.t su+. kie^.n ma` hie^.n nay ai cu~ng tha^'y ngu+o+.c la.i ??


5.
Ke^' d-o' la` ma`n '' ca^?m nang '' da.y do^~ O^. NCT va` chu'ng to^i.

Thu+a O^. PTC, d-ie^`u O^. da.y do^~, ai cu~ng bie^'t he^'t ro^`i d-a^'y a..

O^ng da.y cho chi`a kho'a d-e^? xa^y du+.ng VN nhu+ng ma^`n ca'ch na`o thi` O^. chu+a da.y.

 

6.To'm la.i:

-O^.PTC d-a~ du+.a tre^n mo^.t xa'c quye^'t d-o^'i vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i ky' te^n tre^n ba?n BVLR ro^`i la^'y d-o'

la`m die^?m tu+.a O^. ma.t sa't O^. la ma('ng mo.i ngu+o+`i

ba(`ng ca'ch du`ng O^. NCT la`m ca'i bi. ra'ch O^ . PTC d-a'nh d-a^'m tu+ng bu+`ng hoa la' nhu+~ng ngu+o+`i ky' te^n trong ba?n BVLR va` ta^'t ca? ca'c che^' d-o^. VNCH. Nhu+ng ca'i xa'c quye^'t O^. d-inh ninh cha(?ng pha?i la` su+. tha^.t ve^` phi'a nhu+~ng ngu+o+`i ky' te^n.
-Thu+a O^ng, ba`i vie^'t cu?a O^ng cha? da.y do^~ d-u+o+.c ai he^'t ngo.ai tru+` O^. du`ng no' d-e^? xa? xu' ba'p no^~i bu+.c tu+'c cha^'t chu+'a trong lo`ng.

-To^i co' ca?m tu+o+?ng nhu+ ne^'u O^. PTC kho^ng co' ha^.u y' na`o d-o' thi` tha'i d-o^. ha'ch xi` xa(`ng kia khie^'n to^i co' ca?m tu+o+?ng ra(`ng O^. la` ngu+o+`i hu`ng d-a^`u d-o^.i tro+`i cha^n d-a.p d-a^'t co`n o+? giu+~a la` TA , la`
Pha.m Thanh Chu+o+ng. Xin O^ng ha~y lai ti?nh, ne^n CU`NG MO.I NGU+O+`I chia vai ga'nh va'c vi.e^c chung,  gia^.n ai cu+' no'i tha(?ng d-i, d-u+`ng hu'c ca`n lung tung nhu+ the^' co' nga`y ta^?u ho?a nha^.p ma, di. ho+.m la('m.

To^n-Tha^'t So+n

 

From:  NguyenKhaPhamThanhChuong

To: Tran Nam Binh

 

 

Thân kính gửi chị Nam B́nh,

 

Tôi cũng lấy làm tiếc là cái nh́n cận sử VN hôm nay nó khác nhau nhiều....ít nhất là ngay giữa tôi và chị... Ngựi này nói ngựi kia vu cáo, chửi đổng, sủa chữa lịch sử v.v. và v.v . Tôi không theo phe nào hết- Tôi đứng ở vị trí ngựi dân VN nh́n lại những chặng đựng đă qua của dân tộc thế thôi. Tôi không có nhu cầu bảo vệ chính kiến phe phái dĩ văng nào hết. Tôi có bổn phận bảo vệ sự thật và quyền lợi của nhân dân và đất nước VN...

Bâty gị  Cứ để đấy thiên hạ, búa ŕu dư luận- họ sẽ tư nghị và t́m bằng chứng lịch sử để soi thêm..Tự do nghiên cứu tư duy ngôn luận nó hay và trân quí là ở chỗ này đây.

Cảm tạ chị..


Thân Kính
Nguyên-Kha? PhamThanhChuong
..
http://loive.00books.com/

----- Original Message -----

From: Tran Nam Binh

To: NguyenKhaPhamThanhChuong

Sent: Sunday, February 16, 2003 11:36 PM

Subject: Re: Bao Ve Lan Ranh Gi?????

 

Kinh goi anh Pha.m Thanh Chu+o+ng,

Xin cam on anh PTC dda~ tra? lo+`i.  Tuy nhie^n co' nhu+~ng chi tie^'t trong ba`i tra? lo+`i cu?a anh PTC hoa`n toa`n sai, mo^.t trong nhu+~ng ca'i sai thi' du. nhu+ " Thu+o+.ng Thu+ Ngo^ DDi`nh Die^.m la`m dda?o chi'nh tho'an nghi.ch la^.t ddo^? Ba?o DDa.i le^n la`m to^?ng tho^'ng", ....   

Tu+o+?ng ra(`ng se~ ddu+o+.c nghe nhu+~ng su+. kie^.n ddu'ng vo+'i li.ch su+? va` nhu+~ng pha^n ti'ch ho+.p lua^.n ly', tie^'c ra(`ng TNB chi? la` nghe the^m  nhu+~ng lo+`i chu+o+?i ddo^?ng nhu+ tu+` c'ac ca'n bo^. tuye^n hua^'n.  Tho^i cu~ng cha? sao.  Du` gi` cu~ng xin ca'm on anh PTC.

Tra^n tro.ng,

Tran Nam Bi`nh

 NguyenKhaPhamThanhChuong <nkptc@optusnet.com.au> wrote:

 

*****
Muo^'n d-o.c d-u+o.c UNICODE xin nha^'n va`o VIEW- ENCODING va` cho.n
UNICODE UTF8-hay la` Windows European etc.. tre^n khung cu?a Browser IE hay
Netscape...
*****

Thân kính gửi Chị Trần Nam B́nh,

Đây là vấn đề rất dị ứng vói nhũng ngựi miền Nam. Tôi viết, dùng nhũng chữ này rơ ràng..

 

 

NGỤY= GIẢ TẠO KHÔNG CHÍNH ĐÁNG.

CHẾ ĐỘ NGỤY = là những chế độ không chính đáng giả tạo chính nghĩa. Trong truịng hợp này Tôi chỉ những chề độ chính trị, cầm quyền miền Nam từ năm 1954 về sau này là không chính đáng là CHẾ ĐỘ NGỤY.

 

-CHẾ ĐỘ MIỀN NAM LÀ NGỤY= Bởi v́ được khai sinh ra bởi Pháp để đối nứng với t́nh h́nh lúc đó. mở đầu là Quốc Trưỏng Bảo Dại, sau khi đă  bị ép thoái vị. Không do dân bầu mà do Pháp đặt ra.. Sau đó cựu thượng thư NGô Đ́nh Diệm con quan Ngô Đ́nh Khả, (ngừoi đă theo chân Pháp tấn công nghĩa quân kháng chiến của Cụ Phan Đ́nh Ph́ng, av2cùng Nguyễn Thân đào mả Gia tiên của cụ Phan đ́nh Phùng để ép cụ ra hàng) làm đảo chính thoán nghịch lật đổ Bảo Đại lên làm tổng thống và độc tài cho đến khi lại có một cuộc đảo chính do phe Quân nhân, gồm những ngựi đi lính đá nh thuê cho Pháp trở về VN đưọc đeo lon Tướng. Sau đó cứ thoán nghịch đảo chính thay nhau lên cầm quyền..Độc tài Độc diễn... Nhưng vẫn tự nhận là dân chủ, tự do...đây chỉ là giả tạo, nên TÔI GỌI là NGỤY QUYỀN  ..

Nói chung .. chế độ miền Nam được dựng lên bởi thực Dân Pháp, duy tŕ bởi Mỹ... các thành viên đại đa số là đi lính đánh thuê cho Pháp hoặc từng phục vụ nước Pháp mang quốc tịch Pháp,chống lại cao trào kháng chiến độc lập của Dận Tộc.. Và đến năm 1965 trong khi các chí sĩ dân chủ miền Nam đang phản đối chính sách quốc gia của nhóm Phan Huy Quát, được đưọc quân phiệt Thiệu Kỳ, đúng sau lưng. th́ Mỹ ngang nhiên đổ bộ vào Đà Nẵng và khống chế chính phủ Phan Huy Quát.. sau đó Mỹ ủng hộ giật giây cho Thiệu Kỷ nắm quyền...Người miền Nam bị lừa là Mỹ đưọc mời vào tham chiến.. Nhưng thật sự là Mỹ tràn vào chiếm dóng!!! 

Chị muốn biết thêm chi tiết xin đọc "In the Jaws of History " của cựu đại sứ VNCH Bùi Diễm, con trai cụ Bùi Kỷ, cháu Trần Trọng Kim.. sẽ rơ.

 

Đây là cái nh́n về cận sữ của tôi. Khác với mọi ngựi quốc hay cộng.  Ai dồng ư hay không là  quyền của họ. Họ có  quyền viết bài phân tích phản luận, như tôi đă viết phân tích phản luận với những ngựi khác vậy.

HY vọng là sự giải thích ngán gọn này tạm thỏa măn nhu cầu của Chị.  


Thân Kính
Nguyên-Kha? PhamThanhChuong..

----- Original Message -----

From: Tran Nam Binh

To: NguyenKhaPhamThanhChuong

Sent: Sunday, February 16, 2003 2:46 AM

Subject: Re: Bao Ve Lan Ranh Gi?????

 

Thu+a anh PhamThanhChuong,

Xin ca'm on anh PTC dda~ goi ba`i moi viet cu?a anh PTC.

TNB co' mot tha('c ma('c ve mot nho'm chu+~ trong ba`i viet na`y, ne^'u co' the duoc, xin anh PTC vui long giai thich.  Xin chan than`h dda ta.. 

Trong " chế độ ngụy miền Nam" , 

- Chu+~ " ngu.y " co' nghi~a la` gi` ???  

- Nho'm chu+~ " che^' ddo^. ngu.y" co' nghi~a la` gi`  ??? 

- Ta.i sao la.i goi che^' ddo^. mie^`n Nam la` " che^' ddo^. ngu.y " ???

Tran tro.ng,

Tran Nam Bi`nh

 


Do you Yahoo!?
Yahoo! Shopping - Send Flowers for Valentine's Day