Make your own free website on Tripod.com

Cứ Trái Phép Đảng- Thuận Phép Dân   Lập Hội, Ra Báo và Đại Diện Dân..

 

Sau sự ra đi vĩnh viễn của Chiến Sĩ Dân Chủ cao niên Trần Độ, mặc dù đây là một mất mát lớn đối với phong trào đấu tranh đ̣i Tự Do Dân Chủ thật sự cho đất nước, phong trào Dân Chủ đă tiến xa hơn một bước, ít nhất là đối với khu vực Bắc Hà: gián tiếp h́nh thành một nhóm đối lập với Đảng và Nhà Nưóc CSVN.- với Ông Phạm Quế Dương là phát ngôn viên chính thức của nhóm, Ông Trần Khuê là phát ngôn viên trong Nam.  Tất cả thành viên  của nhóm tân lập này là những ngựi thuộc đất Bắc Hà, có nghĩa là những ngựi có chung một kinh nghiệm hoặc lề lối tư duy với Chế Độ CSVN trong quá khứ.  Bây giờ đă xé rào bưóc ra con đựng độc lập và đối lập với đảng CSVN.

 

Bưóc tiến này dẫu quan trọng mới mẻ nhưng vẫn chưa đủ lực để đáp ứng đúng với nhu cầu của đấu tranh, v́:

 

1- Chưa chính thức trở thành một Hội, một tổ chức có tuyên ngôn và kêu gọi quần chúng tham gia,  để qui tụ những ưóc vọng chính đáng của quần chúng, khi quần chúng cần có nơi để tham gia. 

 

-Lực lượng đấu tranh Dân Chủ sẽ không đủ mạnh, và không thể mạnh khi vẫn c̣n e dè sợ sệt bị đảng CSVN quy chụp một tội danh ấm ớ : "có tổ chức". V́ nếu không có Tổ Chức làm sao kết hợp được sức mạnh của quần chúng? Làm sao quần chúng có nơi dựa, có nơi hội tụ để nói lên tiếng nói oan ức, phản kháng, và đối lập của ḿnh?

 

2-Chưa đủ can đảm xé rào, sổ toẹt vào những tập ước mang tính mặc cảm-do dự, do chính chế độ Công An Trị, Đảng Trị áp đặt, dựng lên, như tránh né việc liên kết Bắc Nam, liên kết trong ngoài.

 

-Lực lượng đấu tranh dân chủ cho toàn thể nhân dânViệt Nam, th́ không thể tránh né nối kết mọi con dân Việt Nam khắp nơi trong cũng như ngoài nước, không phân biệt quá khứ tôn giáo v.v Lực lượng đấu tranh phải tổng hợp, b́nh đẳng  giữa con dân Việt Nam không phân biệt quá khứ, thân thế.

 

V́ thế, Lực lượng đấu tranh đ̣i Dân Chủ Tự Do thật sự cho Viêt Nam, không thể lớn mạnh và có hiệu quả,  khi c̣n e sợ những "tội danh" ấu trĩ ngây ngô, và vô nghĩa của đảng CSVN đă "tự biến chế ra" để chia rẽ quần chúng như :

 

- Nhận tiền của Việt Kiều,

- Hợp Tác với cựu Ngụy,

- Hợp tác với phản động cựu Đảng Viên.

- Chống đối nhà nưóc, chống Đảng có tổ chức! v.v

 

Phải hiểu và nói như Ông Trần Khuê, rằng nếu nhận tiền, nhận sự ủng hộ của ngựi nưóc ngoài là xấu th́ cả Đảng, cả nước đă xấu. Cả nưóc ngửa tay nhận viện trợ. Tổng bí thư  đảng, Ủy viên chính trị, Chủ tịch nưóc, tất cả đều nhận quà, tiền biếu xén của tư bản doanh nhân nưóc ngoài!!!

 

Hơn nữa ngựi Việt Nam nhận sự đóng góp trợ lực của chính đồng bào ḿnh để có phưong tiện tranh đấu cho Chính Nghĩa Tự Do Dân Chủ th́ lấy ǵ làm xấu?  Nếu Chúng Ta, những ngựi dấn thân đáu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, không vượt qua được những hù dọa ngớ ngẩn của Chế Độ CSVN, mà cho rằng  Ngựi Việt Nam nối kết với  Ngựi Việt Nam khắp nơi cùng chung sức lo lắng, đấu tranh cho quyền lợi tương lai Tổ Quốc Việt Nam là "có tội", là "không tốt", th́ lưc lượng Dân Tộc măi măi không thể đoàn kết, và cuộc đấu tranh này cũng chỉ dừng lại ở công việc van xin Đảng CSVN tự thiện hoá, và nới tay với nhân dân!!!

 

Đảng CSVN liên kết vói thế lực ngoại bang (Trung Quốc) bán nưóc, hành xử  phi đạo lư dân tộc, ..nhưng vẫn cứ nhơn nhơn hề hề- mặt dầy, bất cố liêm sỉ!!! Th́ tại sao Chúng Ta làm những việc chính đáng, hợp đạo lư, t́nh ngựi lại e dè, xấu hổ , sợ sệt..???!!!!

 

Chúng Ta không thể nài xin, hay chờ đợi ở một cái Đảng mà lề lối cai trị hành xử của Chế Độ của nó đă khiến cho một Đảng Viên ưu tú, cao cấp đă phải quay đầu và thốt lên rằng:

 

"Cái chế độ Xă Hội Chủ Nghĩa của Việt Nam hiện nay nó tàn bạo hơn cả chế độ Tần Thủy Hoàng và sự dă man của chủ nghĩa phát xít Hít-le".  Trần Độ- "Nhật Kư Rồng Rắn".

 

Kinh nghiệm đă cho thấy là nếu chúng ta chỉ xin xỏ và cḥ đợi sự thuận ư theo phép của Đảng, th́ xin "cùng Đảng chống tham nhũng" cũng vào tù!

 

Nói tóm lại, khi chưa dám sổ toẹt vào "những lệ, nhũng phép của Đảng CSVN" th́ không đủ sức đẩy Đảng CSVN ra khỏi ngôi vị độc quyền, độc tôn. Bởi v́ chính Chúng Ta, những ngựi đấu tranh, đă chấp nhận và hợp pháp hoá những ngớ ngẩn phi lư đó của  Đảng CSVN rồi!!!

 

 

-Muốn đấu tranh đ̣i lại Nhân Quyền, Nhân Phẩm, Tự Do, Dân Chủ từ tay Đảng CSVN, th́ phải có nhân dân quần chúng tham gia!

 

-Muốn có Nhân Dân Quần Chúng tham gia, phải có tổ chức kết hợp, để mọi ngựi có tụ điểm và dựa vào đó mà cùng nhau lên tiếng, kết hợp tạo sức mạnh.

 

-Muốn có quần chúng tham gia hữu hiệu, phải  mở rộng tầm nh́n không phân biệt quá khứ, thân thế , tín ngưỡng v.v.

 

CUỘC ĐẤU TRANH NÀY LÀ GIỮA MỘT ĐẢNG CSVN BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA, BẤT TÍN, VÔ VĂN HOÁ, PHI ĐẠO LƯ, PHI DÂN TỘC  VÀ NHÂN DÂN QUẦN CHÚNG VIỆT NAM.

 

V́ thế nhóm Dân Chủ Đối Lập vừa h́nh thành cần phải bưóc xa hơn nữa-

 

1- Chính thức tuyên bố tên của nhóm- Đoạt lại quyền Tự Do Lập Hội..

2- Công bố kêu gọi mọi công dân Việt Nam, trong và ngoài nưóc tham gia! -Tạo lại sự đoàn kết toàn con dân Việt Nam khắp nơi-Sổ toẹt vào những lư sự ngu tối , ngớ ngẩn , phi lư của Đảng!

3- Chính thức ra một tờ báo làm ngôn luận cho nhóm- đoạt lại quyền Tự Do Ngôn Luận-Báo Chí.

4-Chính thức ứng cử, vận động quần chúng, không cần phép Đảng! sổ toẹt vào cái gọi là Mặt Trận Tổ Quốc, một công cụ của Đảng CSVN.

 

Chúng Ta cứ "Trái Phép Đảng" - Thuận Phép Dân mà làm.

 

Đấu Tranh nào   không tù tội mất mát, nhất là đối với cái Đảng và Nhà Nưóc của nó "tàn bạo hơn Tần Thủy Hoàng và sự dă man của Chế Độ Hit Le" . Chúng Ta cố gắng giảm thiểu tù tội, mất mát - Nhưng KHÔNG thể KHÔNG CÓ TÙ TỘI MẤT MÁT..

Chúng Ta, lực lưọng Đấu Tranh Dân Chủ, trong và ngoải, cần phải phớt lờ và sổ toẹt vào những tập ước vó vẩn , phân chia phi lư của quá khứ,  của Đảng CSVN đặt ra- Chúng Ta phải thẳng thắn hiên ngang bắt tay nhau, không ngại ngùng phân biệt, để đẩy mạnh công cuộc Dân Chủ Hoá đất nước..!

 

Không c̣n con đựng nào khác..!!!

 

Ngưyên Khả Phạm ThanhChưong

22-8-2002