Make your own free website on Tripod.com

(Bài viết chưa hoàn tất v́ lư do sức khoẻ. Xin trân trọng cáo lỗi sự chậm trễ… sẽ cố gắng hoàn tất trong thời gian ngắn..)

 

 

Toát yếu:

 

Việt Nam: Con Đựng Dân Chủ: Gập Ghềnh hay B́nh Phẳng?

NKPTC.

 

 

Đôi Lời  Tâm Sự mở đầu

 

Những gặt hái sau chuyến đi Âu Châu: Niềm Vui và Nỗi Buồn.

Những vui buồn khi gặp gỡ trao đổi với những đồng bào ra đi từ hai miền Nam Bắc

Những niềm vui khi gặp lại ngựi thân ruột thịt sau mấy chục năm xa cách.

 

 

I-                    T́nh h́nh trong nước

 

  1. Nhà Nước và Đảng CSVN.: Thuận lợi và bất thuận lợi.
  2. Đời Sống và Suy Tư Quần Chúng: Niềm Vui, Nỗi Lo..

 

 

II-Những áp suất chủ động và khách quan làm “giăn nở, hoà tan” những móc xích của cơ chế độc tài.

 

Việt Nam: Nh́n tổng thể như một xă hội, và một xă hội của con ngựi, mà con ngựi luôn thay đổi và thay thế bởi những thế hệ kế tiếp, th́ không bao giờ đứng chết. Xă hội Việt Nam không là một ngoại lệ trong nguyên lư “bảo tồn khối lượng” và nguyên lư “phản ứng giây chuyền” của xă hội cũng như triết lư biến chuyển của vạn vật.  sẽ  biến chuyển thay đổi ngay từ những thành viên cả tích cực năng động lẫn không tích cực năng động  của xă hội đó. Vấn đề là những phần tử năng động tích cực sẽ tác động như thế nào để tiến tŕnh thay đổi nhanh hơn và ngắn hơn một cách b́nh thường.

 

 

  1. Thay đổi tương quan ứng xử giũa cai trị và quần chúng. khi phải mở rộng tiếp xúc mọi mặt. Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hoá, Kỹ Thuật, Giáo Dục
  2. Thay đổi trong tư duy và tầm nh́n của giới trẻ khi được mở rộng tiếp xúc mọi mặt.: Chính Trị, Kinh Tế, Văn Hoá, Kỹ Thuật, Giáo Dục.

 

I I I- Hướng Tiến Hành Xây Dựng Áp Suất:

 

A-    Tiếp Cận Quần Chúng tối đa ở mức độ có thể.

B-    Mở rộng giao lưu tối đa về mọi lănh vực cho quần chúng.

C-    Liên tục nghiêm túc phê phán nêu ra   ng những tiêu cực sai lầm của hệ thống cai trị. Giúp quần chúng ư thức và so sánh.

 

Tạm Kết :

 

Đấu Tranh Dân Chủ, không phải tranh giành quyền bính, nhất định phải có quần chúng và đi từ quần chúng của chính xă hội mà quần chúng đó đang sinh hoạt. Ở đây chính là xă hội Việt Nam, con ngựi Việt Nam đang sinh hoạt tại Việt Nam. Vận động để cho xă hội Việt Nam tiến đến dân chủ mà không có sự tiếp cận và vận động những thành viên của xă hội Việt Nam, những con ngựi đang sinh hoạt cấu thành xă hội Việt Nam, như vậy có thuận lư và thực tế không?

 

Và cuộc vận động  phải  thực sự  xây dựng ư  thức dân chủ, hành xử dân chủ ngay từ ban đầu, từ ngay những ngựi đấu tranh.  Như thế không thể đứng trên hoặc đứng ngoài môi trựng quần chúng để chỉ dựa vào những thế lực ngoại tại dẫu là có nhiều ảnh hưỏng nặng và lớn đến đời sống xă hội Việt Nam trong hoàn cảnh toàn cầu hóa. Như vậy có nghĩa là phải đi từ mọi khía cạnh đ̣i sống của quần chúng.. Thay đổi mọi khía cạnh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của quần chúng từ an sinh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị v.v  Hành động ngăn chặn mở rộng giao lưu của bất kỳ một khâu nào, khía cạnh nào trong đ̣i sống xă hội của quần chúng Việt Nam tức là ngăn chặn cơ hội và mầm dân chủ của xă hội Việt Nam. Hành động này chỉ có lợi cho xu thế giành giựt cầm quyền, hoặc chia sẻ quyền hành v.v Nhưng không thể xậy dựng đưọc dân chủ. V́ như vậy là không thực tâm xây dựng dân chủ từ cơ bản.

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.