Make your own free website on Tripod.com

Đy l l thư do một thanh nin Vi ệt Nam trong nưc viết. Bạn trẻ ny viết bằng những lời mộc mạc, thẳng thắn để tm tnh với đồng bo v bạn trẻ trang lứa của anh. Như thế l thư khng c nhữ ng chuẩn bị cho giới ngưi đang sống hải ngoại

 

Ti xin đưọc gửi ngyn văn l thư đến mọi ngưi. V mong mọi người đọc l thư tm tnh ny như l chng ta đang ở Vit Nam.

 

NKPTC

 

 

Ki'nh thu'a do^`ng ba`o, ca'c ba.n tre?  Tha^n me^'n !

 

 

Ne^'u nhu' co' mo^.t  ai  do', kho^ng nhu+~ng  lua` do^i' minh`, danh' ma^'t nie^m tin cu?a mo.i ngu'o'i`, va` la`m sa'o tro^.n cuo^.c so^ng' ,kho^ng co' vie^c na`o ne^n  ho^n`, ma` co`n ap bu+c mi`nh, la^y d-i su+. Tu+. Do cu?a mi`nh,  xin du'o'c hoi? Qu'i vi. Chung ta  pha?i

ha`nh do^.ng nhu' the^' nao`??  Va` qui'  vi. Tha^y' nhu'ng~ te^n lu'`a dao? Na`y thi` qui' vi  tranh  xa ho ra hay la` qu'i vi  pha?i  tru+`ng pha.t no', kho^ng cho no' ga^y the^m nhie^`u tai ho.a la`m a?nh hu'o'ng? To'i ba?n tha^n gia di`nh mi`nh, tu+o+ng lai con em cua? Mi`nh ??

 

Nhu~ng te^n lu`a da?o cu' luo^n luo^n noi' do^i' mo.i ngu'o'`i , lua` nga.t mo.i ngu'o'i` , chu'ng no' da'nh ma^t' lo`ng tin cua? Mo.i nguoi`. Nhu+ng la.i

luo^n  luo^n ho^ hao`, khuye^n ba?o mo.i ngu'o'i` so^n'g tre^n do`i na`y chi? ne^n tin chung no tho^i, du'ng` co' tin ai he^'t .

 

Ca.m ba^~y nghi ky, chia re~

 

...

Qui' vi , d-o^`ng ba`o nha^n da^n chung ta bi. ro'i va`o mo^.t  ca.m ba^y~ :  d-o la` so^ng trong mo^.t cuo^.c so^ng'  nghi  ki. La^n~ nhau  , ma^t' he^t' doa`n ke^t' , ma^t' he^t' nie^`m tin. Va` tu+` d-o

qu'i vi. Bi.  Ro'i va`o mo^.t lo^i' so^ng'  luo^n luo^n pha?i tu+. Nhu? Voi' ba?n tha^n

 

mi`nh kho^ng lo cho mi`nh!! Co`n lo cho ai.

 

Mo^.tlo^i' so^ng' ich' ky? - mo^t. Lo^i' so^ng' he`n mo.n va` ro^i` con nguoi`  bi. Ma^'t he^t' ti`nh nguoi ,(chi? Nhu'  mo^.t loai` do^ng va^t. Kho^ng con`  (da^y tha^n` kinh)  ly tri d-e^?  Hie^u?!!( che^t' trong con` hon so^ng' duc).

Mo^.t ta^m ly kho^ng co`n  doa`n ke^'t.  D-i

ra ngoa`i ga(p. Ai ai cung~ lo so'. Va` chi? Da(t. He^'t  tu' tu'o'ng? Cu?a mi`nh va`o mo^.t  suy nghi~, lo la(ng  la`:

 

ngu'o'i` nay` co' pha?i  la`  ngu'o'i` (to^t') xa^ u  hay kho^ng ?? 

 

Pha?i  ca?nh gia'c da^y la` ke? Lu`a da?o, coi chu+`ng pha?n d-o^.ng da^y'  ??? 

 

Qui`  vi. Kho^ng co`n du? Tu' duy va` sa'ng suo^t' vao` ngu'o'i` do^i'  die^.n voi' qui' vi - ngu'o'i` do^'i die^.n vo'i qui' vi. Cung~ gio^ng'  he^.t nhu' qui' vi...

The^' la` ta^t' ca? Kho^ng con` la` tinh` cua? Con  ngu'o'i`.  Va  ro^i` da(c. Bie^t. Qu'i vi. Ma^t' han? Mo^.t lo^i' so^ng' va`  tu' duy cao thu'o'ng. La`m con ngu'o'i`vo+I nao~ tranng. Bi. Bie^'n  da.ng, cha^t'  xam'  bie^n tha`nh cha^t do^t'...

 

O+? Xa~ ho^.i nghi ky va` so+. Ha~i cu?a chung ta. Ngu+o`i xa^u,

kho^ng pha?i la` ke? A(n ca(p, ho^i lo^., bu+c hie^p nha^n da^n, ma` ngu+o`i xa^u la.i la` nhu+~ng ngu+o`i  dam noi ra cai cha^n ly' cu?a d-a?ng , cu?a nha` nu+oc.!!! La. Lu`ng nhu+ va^.y!

 

Cha^n ly' - da?ng va` nha` nu'o'c'  cu'o'p' tra(ng' tro'n. Quye^n` lam` con ngu'o'i`cua?nha^n da^n .nha^n da^n kho^ng du'o'c. Tu'. Do tu' duy + tu' do sa'ng tao - tu' do ngo^n lua^n - tu'. Do di lai - tu' do tranh tai` u'ng' cu'? - tu' do ba^u` cu'? _ tu' do to^n gia'o vv..vv .chan ly' cua? Nha^n da^n - da?ng va` nha` nu'o'c cho nha^n da^n tu'. Do , con gai' di lam` di~, die^m' , ban' da^m , mua da^m , mua - ban'  hut' chiich' ma tuy' xi` ke - da^m thue^ - chem' mu'o'n' , giet' ngu'o'i`, cho^m. Ca(p', lu'a`dao? - tre? Tho' di ban' ve' so^' a(n xin , a(n ma`y - mua, ban' ba(ng`va(n hoa' kho^ng ca^n` fai? Ho.c  vv..vv da?ng va` nha` nu'o'c' chi? Ca^n` gia le^nh cho bo^. Co^ng an di ba(t' va` pha.t tie^n` , thu tie^n` la` xong.

 

 

 

D-e^?  Ro^i` qui' vi. Suo^t' nga`y da(.t tie^n`le^n ban` tho'`o^ng to^?  Nha` minh`,  qui` go^i' tha(p' nhang kha^n' vai',  linh thie^ng vo+i ca^u  tha^n` chu'

ngay` mai o^ng troi` cho con du'o'c tha(ng chu'c , ngay` mai o^ng troi` cho  con du'o'.c ,  lam` quan ,  lam` lanh~ da.o , la`m chu? Ti.ch  v.v.v.v. cai' da^u`  cua? Qu'i vi. Cu'+ u me^ mai~  nhu+ the^, va` kho^ng co`n bie^t' minh` la` con gi??`  v..v .

 

 

 

Te^n ai d-e.p nha^t???

 

Ngu'o'i` nao` duo.c sinh ra do'i` cung~ chui tu'`  lo^~ tro^n hay lo^~..!!! Cu'a? Mi`nh~- cua? Me.  Minh`! D-e^n' he^t' mo^t. Cuo^c. Doi`,  thi` va^n~ cu' la` ngu'o'i`me. Minh`  de? Minh`  ra tu'`  d-it  ma` ra co' pha?i  kho^ng,  thu'a qui' vi ???

 

Co'  ngu'o'i` hoi? To^i ra(`ng ?

thap' muoi` dep. Nha^t' bo^ng sen ! Viet nam  de.p nha^t' co' te^n ai ??

 

Di~ nhie^n to^i pha?i tra? Lo+`i ra(`ng ngu'o'i` me. Cua? To^i te^n de.p nha^t' . Ho  du'a cho to^i quye^n? Sach' ta^.p do.c,

the^' ro^i` ho. Ma(ng' chui? To^i  xa xa? Kho^ng tie^c' mo^t. Lo`i le~ de^ tie^.n na`o,  va ho. Noi':

 

Thap  muoi` de.p nha^'t bo^ng sen ! Viet nam de.p nha^t' co' te^n ba'c ho^`

 te^n ! Bac' ho^`!!!?? 

 

The^'thi` bac' Ho^` noi' Viet nam de.p nha^t' te^n ai ?? 

 

Co' le~ kho^ng ai bie^'t die^u` nay`. Va^.y thi` to^i xin thu'? Ma.o muo^i.  Da(t. Mi`nh va`o vi. Tri' la` ((( bac' ho^` )))

 

-                       thu'a bac' ! Viet nam de.p  nha^'t te^n ai ?? -

-                        

-                        

-                        

-                       te^n me. Cua? Bac' cac' chau' a`! Vi` bac' du'o'c. Chui  tu'` lo^~ ! Lo^~ tu+? Cung cua? Ngu'o'i` me. Da^u' ye^u nha^t' tre^n doi`  na`y cu?a bac'.

-                      

 

The^' la` tu'` do' cuo^.c so^ng' cua? Qui' vi. Da~ co'  nhie^u` nie^m`  tin de^? So^ng' va` lam` vie^.c. Nha^n da^n da(t he^'t  nie^m` tin vao` dang? Cong. San? Viet nam. V a` cung~ tu'` do' dang? Co^ng.  San? Viet nam tuyen bo^' ta^t' ca? Vi` da^n - do da^n - da^n lam` chu? ,  nha^n da^n la` cha ,la` me. Cua? Dang? , da?ng va ca'n bo^. Lanh~ da.o la  con ca' , nha^n da^n la` cai' ao ,da^y' la` loi` noi' cua? O^ng  hochi'minh  )

 

xin ho?i ne^u' nhu' con ca' ma` che^t' thi` nha^n da^n he^t' nho'` co'  fai? Kho^ng a ??-- the^' thi` con ca' kho^ng che^t' thi` nha^n da^n  nai lu'ng ra ma` cay` de^? Cho ca' a(n.

 

Ca' ma` che^t' doi' thi` nha^n da^n  cung~ che^t' doi' co' fai? Kho^ng a ?? The^' thi` nha^n da^n muo^n' no thi`  con ca' phai? No tru'o'c nha^n da^n !  The^' thi` nha^n da^n muo^n sung  su'o'ng' thi` con ca' fai? Sung su'o'ng' tru'o'c' nha^n da^n , ga(p. Tai hoa. Thi` con ca' la(n. ma^t' tie^u!!!!

 

-Xin ho?i do^ng` bao, ` Ai phai? ga'nh vac' pha^`n hy sinh ma.ng so^ng xu+o+ng mau vi` su' me^nh cu?a da^t' nu'o'c' ??

Nha^n Da^n pha?i kho^ng? Chinh la` qui vi. Pha?i kho^ng?

 

Nhu+ng Cuo^i' cung`  ta^t' ca? La` nha^n da^n muo^n' cai' gi` thi` con ca' D-a?ng fai? Co' tru'o'c'..  Ro^i`tu'`do' do^ng` bao`nha^n da^n , tuo^?i tre? Vie^t. Nam so^ng' nghi ki  la^n~ nhau kho^ng ai tin ai va chi? Co' dang? La` nha^t', ma` dang? Da~ la  nha^t' thi` xin thu'? Hoi? Ai la` cha. Me. Cua? Ai ??

 

-d-ang?  Do^i? Moi' tu'  duy cho nha^n da^n, thay cho nha^n da^n  mo^.t nao~ tra.ng , nha^n da^n kho^ng  ca^n` fai? Tu'. Do tu' duy nu'a~ , da~ co' da?ng tu'. Do tu'duy roi`. -nha^n  da^n kho^ng ca^n` co' tu'. Do ngo^n lua^n nua~ da~ co' da?ng  tu'. Do ngo^n  lua^n. Ro^i`, -nha^n da^n kho^ng ca^n` fai? Thanh` la^p. Nhie^u` dang? De^?  Tranh tai` nu'a~ da~ co dcsvn ro^i`, -nha^n da^n kho^ng ca^n` fai? Tu' do di  lai nu'a~ da~ co da?ng tu' do di lai ro^i`, - nha^n da^n kho^ng ca^n` fa?i  tu'. Do to^n giao' nu'a~ da~ co' da?ng tu'. Do to^n giao' ro^i`, -nha^n da^n  kho^ng ca^n` fai? Tu'. Do sa'ng ta.o nu'a~ da~ co' da?ng tu'. Do sa'ng tao.  Ro^i`, -nha^n da^n kho^ng ca^n`fai? Tu'. Do u'ng' cu'? Nu'a~ da~ co' sa(n~ lanh~da.o cu?a da?ng ro^i`, -nha^n da^n kho^ng ca^n` fai? Tu'. Do ba^u` cu'?  Nu'a~ da~ co' ban lanh~ da.o cu?a da?ng tu'. Do ba^u` ro^i`. Lao do^ng. Va` lam` vie^c. Thi` da~ co nha^n da^n ro^i`, cha , me cu?a da?ng va` nha` nu'o'c thi` phai? Lam` vie^c lao do^ng cu'c. Kho^? De^? Nuo^i con chu' - cha , me cu'c nhoc. Nuo^i mu'o'i` ngu'o'i` con tru'o'ng? Tha`nh lo'n' kho^n ,lam` quan , lam` can' bo^, lam` lanh~ tu. Ro^i` lai. Ngo^i` tre^n da^u` , tre^n co^? Cua? Cha , me - chung' may` la` do^` ba^t' hie^u' ,ba^t' nha^n , ba^t' nghia~ , ba^tri'. Chung' ma`y la` do^` vo^ dao. Du'c , vo^ lu'o'ng ta^m , chung' may` la` do^` phi da.o du'c ,phi nha^n ba?n !!!.

 

Nhu' va^.y xin  du'o'c hoi? Do^ng` ba`o toan` the^? Nha^n da^n nghi? O'? Nha` cho'i 3 ngay`  tho^i kho^ng ai di lam` nu'a~ xem cai' dam' luu manh lu'a` do^i' nha^n da^n  no' co`n co' the^? So^ng' du'o'c. Hay kho^ng ??? De^? Xem chu'ng no' co'  tai` can gi` ??

 

Nha^n da^n va` do^ng` ba`o da~ tha^y' su'. Tai hai. Chu'a  a. ?? Ba^y gio'` cai' gi` da?ng cu~ng co' he^t' ro^i` , quye^`n lu'c. ,  nha` tu` , toa` an' , an ninh , qua^n do^i. , nga^n ha`ng v..v .

 

Nha^n da^n  thu'? Ha' mie^.ng ra noi'  mo^.t lo'i`cha^n ly' cu?a da?ng thi` da?ng cho da^n  da^n cu.t ngay mo^.t  cha^n , nha^n da^n noi' hai  lo'i` cha^n ly' thi` nha^n da^n  cu.t luo^n ca? Hai  cha^n .!!!

 

Dien? Hinh` la o^ng Tra^n`do^. Thay ma(t. Cho  nha^n da^n noi' le^n  lo'i` cha^n ly' thi` bi.  D-anh que` ngay  mo^.t  cha^n ? Cu+.u  uy? Vie^n bo^. Chinh' tri.trung u'o'ng da?ng co^ng? San? - chu'c ham`  trung tu'o'ng'  va do^ng` thoi` la 1 nha` va(n .-  o^ng da~ ru'a? But' sa.ch se~ ro^i` vie^'t toan` la cha^n ly' , su+. Tha^.t cu?a d-a?ng csvn tho^i  . Thua do^`ng bao` .

Su+. Khac bie^.t giu+~a  con ngu+o`i va` d-o^.ng va^.t.

 

Thu'a  do^ng` bao` !  Va` cac ba.n tre? .

Tru'o'c' khi noi' to'i' do^ng` bao` thi` mong do^ng` bao`  thu' lo^i~ cho .

 

-xin du'o'c. Hoi? Do^ng` bao`-- con cho' co' du'o'c. Tu'.  Do ngo^n lua^n kho^ng ?? -xin du'o'c hoi? Do^ng` bao` loai` xuc va^t. No' co  gio^ng' du'c. Gio^ng' cai' de? Sinh - to^n` kho^ng ?? -xin du'o'c. Hoi?  Do^ng` bao` loai` xuc va^t. No' so^ng' 1 ba^y` trong 1 khoang? Da^t' chung'  co' sa^u xe' nhau va giet hai. Nhau de^? Du'o'c. So^ng la^u ho'n fai?  Kho^ng a. ??

 

 Va` ca^u hoi? Cuo^i' cung`  da`nh cho do^ng` bao` ? Va cac'  ban. Tre? Da^y` tai` na(ng  la` :

 

-con ngu'o'i` khac' vo'i con va^t. O'? Die^m?  Nao` ??

 

Co' fai? Con ngu'o'i` co' bo^. Oc' bie^t' tu' duy va` sang' tao. ,  co nhie^u` gia^y tha^n` kinh hie^u? Va` nha^n. Thu'c' , gia^y tha^n` kinh nhuc. Nha~ va` nha^.n thuc kho^ng du'o'c. Chiu. Nhuc , gia^y tha^n` kinh cao thu'ong. Lam`ngu'o'i` tre^n do'i` nay` chi? Co' xuc'  va^t. Moi' chiu. Nhuc nha~ tru'o'c' con ngu'o'i` tho^i, thua do^ng` bao` a..

Ne^u' nhu' con ngu'o'i` ma` fai? Chiu. Nhuc. Nha~ tru'o'c' con ngu'o'i` thi` minh` la` ai ?? Minh` kho^ng fai?la` ngu'o'i` hay sao thu'a do^ng` bao ?? Tru'o'c' 1 chinh' quye^n` nho? Be' chi? Co' 1 nhum' ngu'o'i`ma` kho^ng le~ 80 trie^u. Nha^n da^n fai? Bie^n' minh` thanh` 1 loai. Do^ng. Va^t. Tha^p' ca^p' ??

 

Tao. Hoa' sinh ra do^ng. Va^t. Thi` cung~ cho luo^n ta^t'  ca? Cac chu'c na(ng co' ban? , nhu'ng con ngu'o'i` thi` khac' co' 1 chut'  xiu' tho^i . D-o la`  co' do^i ma(t' nhin` vao` su'. Va^.t va` fai? Lam` cho su'. Va^t. Thay do^i? Thi` moi' la con ngu'o'i`, co' mui~ de^? Ngu'i? Da^u la` mui` tho'm , da^u la` mui` tho^i' , ( con cho' ngui? Cut' ngu'o'i` thi` noi' la` mui` thom , kho^ng thom sao no' lai. Di a(n cu't' ngu'o'i` ) co' cai' mie^ng. Va` cai' luoi~ trong mie^ng. De^? Noi' ba(ng` ngo^n lua^n , co' sao thi` noi' va^y. Noi' tha(ng?,  noi' tha^t. La` cha^n ly' - noi' tu'. Do, noi' vo^ tu' mo'i' tha^y' du'o'c. Sang' tao. Cua? Con ngu'o'i`, moi' tha^y' du'o'c. Tai` na(ng va` tu' duy , sang' ta.o , khoa ho.c nhu' the^' con ngu'o'i` mo'i' kho^ng tut. Ha^u. Tro'? Ve^` tho'i` nguye^n thuy? - do^ng. Va^t. Nguye^n hinh`

 

- Co'  tu'. Do ngo^n lua^n vo^ tu' ma` noi' thi` xa~ ho^i. Moi' fat' trie^n? , con  ngu'o'i` mo'i va(n minh .. Con ngu'o'i` sinh ra cai' tai bie^t' nghe da^u  la` tie^ng' cho' xua? ,da^u la` tie^ng' vit. Ke^u - ne^u' nhu' nghe tha^y'  tie^ng' ngu'o'i` de^n  ngu'`ngu'`,  ga^`m gu+`  fai? Fa^n bie^t. Du'o'c. Va` chu'a~ tri.  Ngay kho^ng lai mang cai' to^i ba^t' nha^n , ba^t' tri' ,ba^t' nghia~, phi  nha^n ban?

Nhu'ng~ hanh` do^ng nhu' va^y chi? Co' xuc' va^t. No' moi' nhu'  va^y tho^i' !

 

Thu'a do^ng` bao`! Ne^u' nhu' co' ca? 1 to^? Chu'c ngu'o'i`  ma` no' dang ba^t' nha^n, ba^t' nghia~ , phi nha^n ban? Nhu' va^y. Do^ng`  bao` co'  tru+`ng tri. . No' kho^ng a. ?? To^i kho^ng giam' nghi~ la~ do^ng`  bao` mang to^i. Ba^t' tri' tha^y' ngu'o'i` che^t' ma` kho^ng cuu' - da(c.  Bie^t. Ho. Kho^ng fai? La` che^t' vi` be^nh. Ta^t. Gi` he^t' , ho da^u'  tranh cho nha^n da^n cho the^' he^. Ke^' tie^p' tru'o'c' nha` ca^m` quye^n`  do^c. Tai` dang csvn .die^n? Hinh` nhu' ( o^ng tra^n` do^. Bi.che^t' du'o'i'  tay cua? Dang  csvn ).. O^ng tra^n` khue^ , ha` si~ phu , pham. Que^' du'o'ng ,  pham ho^ng` so'n, le^ chi' quang , nguye^n~ vu~ binh` , nguye^n~ kha(c'  toan` , ba` du'o'ng thu hu'o'ng vv..vv  ho. Doi` da?ng va` nha` nu'o'c do^c  tai` co^ng. San? Viet nam tra? Lai cho nha^n da^n quye^n` lam` con  ngu'o'i`-  tra? Lai nha^n quye^n` cho nha^n da^n .

 

Ho. Da~ lam` vie^c cho  nha^n da^n kho^ng ke^? Tinh' mang. Che^t' trong con` ho'n so^ng' du.c -  the^' ma` kho^ng lo'~ long` nao`de^? Ho. Dang bi. Ca^m` tu,` dang bi (Tra  ta^n')  ..

 

D-a?ng csvn la` ai?  D-a^t nu+oc viet nam la` gi`?

 

Lanh~ dao. Dang csvn ba^'t tai` , ba^t' nha^n , ba^t' nghia~ , ba^t'  tri' , phi nha^n ban? Chu' da^u co' fai? La` nha^n da^n la` do^ng` bao` ,  kho^ng le~ 80 trie^u. Do^ng` bao` viet nam cu' de^? The^' gioi' nhin` vao`  viet nam ma` noi' nha^n da^n viet nam nhu' va^y. Hay sao a!!!!!???? 

 

Thu'a cac' ban tre? ! Cac' ban. Suy nghi~ dum` cho lam o'n do^ng. Nao~ con ngu'o'i`chi? 30 gia^y do^ng. Nao~ tho^i ? Da^t' nu'o'c' vie^t. Nam hie^n  tai. Dem xe hon da - xe ho'i, o^ to^ - ti vi - vi tinh' - dai` ra di o^-may' bay - va` nhu'ng~ may' cac' loai. May' moc' dem tra? Lai. Cho nha^n  loai. - tra? Lai. Cho cac' nu'o'c da~ che^' tao. Ra no' thi` da^t' nu'o'c'  viet nam con` cai' gi ???

 

Xin hoi? Chi? Tha^y' co^ng an di ngoai` du'o'ng`  co' fai? Kho^ng a ?? Ma tuy' xi` ke di ngoai` du'o'ng` co fai? Kho^ng a ??  Mai. Da^m aids  ( si da ) di ngoai du'o'ng` co' fai? Kho^ng a ?? A(n xin a(n  may` di ngoai` du'o'ng` co' fai? Kho^ng a ?? Lu'o'm rac' nha(t phe^' thai?  Co' fai? Kho^ng a ??

 

Chinh tri la gi ? La`m chi'nh tri.  Va`  hoat do^ng.  Chinh tri ??

 

Ai co' quyen hay kho^ng co quye^n` lam chi'nh tri. ??

 

Xin thua qui anh ,chi -- va(n ho'a -- kinh te^' - giao duc - y te^' lao do^ng vv..vv  la` cuo^c. So^ng' cua? Moi.ngu'o'i`, do'i` so^ng cua? Con ngu'o'i` , con ngu'o'i` du'o'c. Sinh ra ca^'t tie^ng' noi' da^u` do'i` tu'c' la` chi'nh tri. _ da?ng vie^n la~nh dao. La` con ngu'o'i ,nhu'ng khi co quye^n` hanh` va lam` vie^c. Chi'nh tri  tu.' cho minh` ca'i quye^n` dan` ap' nha^n da^n va` lai. Ngu'o'c. Nga.o , co' ai noi' toi' chinh' quye^n` dung' hay sai thi` bi. Coi la` thanh` pha^n` Xa^u' cua? Xa~ hoi^ , la` phan? Do^ng.!

 

Xin thu'? Hoi??Toa`n the^? Nha^n va` nha^t' la cac ban tre? - sinh vie^n - cac ban khong di hoc nua~ , mo.i nguoi` kho^ng di lam viec nua~ va^y. Thi` the^? Che^' chi'nh tri. Va` phap' lua^t. Co' con` tac' dung. Nua~ hay kho^ng  ??

 

Dong' gop' y' kie^n' cho nha` nu'o'c' cho chi'nh phu? La quye^n` lo'i. Va` bo^n? Pha^?n cua? Toan` the^? Nha^n da^n

 

Noi' dung' su'. Tha^t. Cua? Da? ng cua? Nha` nu'o'c' la` bi. Bo? Tu`, cai' co' che^' cua? Che^' do^. Csvn nay` kho^ng the^? Cha^p' nha^n. Du'o'c. Nu'a~.

 

Nha` nu'o'c' da?ng co^ng. Sa?n VN chi? Day. Do^~ con em cua? Nha^n da^n mat' di tu' duy cao thu'o'ng. Va bao che cho nhu'ng~ ai bie^t' che da^u' cai' ngu do^t' cua? Da?ng thi` du'o'c. Lam` lanh~ dao. Cua? Nha?^n da^n.!!!

 

Phai? Ba(t' ngay nhu'ng~ te^n phan? Do^ng.!!!

Nhu' the^' nao` la` phan? Do^ng. ?

 

Nha^n loai. Loai` nguo'i`la`: con ngu'o'i` do^i' die^n vo'i' con ngu'o'i` ma` co' nhu'ng~ hanh` do^ng. - thu' nha^t' : ngu'o'c. Dai~ vo'i con ngu'o'i`, hanh` ha. Con ngu'o'i` phi nha^n voi' con ngu'o'i` , con ngu'o'i` kho^ng co' nha^n quye^n`lam` ngu'o'i` cu?a con ngu'o'i` o? Trong binh` die^n. Mo^t. Quo^c' gia cung~ va^y.  Kho^ng cho con ngu'o'i` co' nha^n quye^n` lam` ngu'o'i`,giet' ngu'o'i` che^t' da^n` che^'t mon`- ca^m` vu~ khi' giet' ngu'o'i`che^t'. Phi nha^n tha^t' du'c ,  phan? Bo^i. To^? Quo^c' . Trong 1 quo^c' gia to^i. Phan? Do^ng. Lo'n' nha^'t va^n~ cu' la`: Ha`nh ha. Con Ngu'o'i- ` kho^ng d-e^? cho ai co' nha^n quye^n` lam` con ngu'o'i!

 

`

Kinh' thu'a do^ng` bao` va` cac' ban. Tre? !. Nha^n quye^n` va`quye^n`lam` con ngu'o'i`cua? Con ngu'o'i` co' phai? La`: tu'. Do tu' tu'o'?ng va` sang' tao. Kho^ng a ??

 

Tu' do ngo^n lua^n. Va` bao' chi' kho^ng a ? Tu'. Do di -lai. Trong da^t' nu'o'c' cua? Minh` co' phai? Kho^ng a ??

 

Tu'. Do u'ng' cu'?  - tranh tai, tranh cu+? `va` ba^u` cu'? Co' fai? Kho^ng a ?? Tu'. Do to^n giao' va` to^n trong. Co' phai? Kho^ng a ??

 

Hay la` nha^n da^n va` nha^'t la` cac' ba.n tre? D-a^y` tai` na(ng kho^ng muo^n' lam` con ngu'o'i` ma` chi? An pha^.n vui ve? La`m do^ng. Va^t. Nguye^n hinh` thoi` nguye^n thuy? Nhu+ va?y la` D-e^? cho the^' gio'i nhin` vao` da^n To^.c Viet nam va` noi' con ngu'o'i` Viet. Nam la` 1 loai. Do^ng va^t. Tha^p' ca^p' nhu' ho^i` nao`!!!

 

Kinh' thu'a do^ng` bao`! Kho^ng sai da^u du'ng la` nhu' va^y. Do' va` mong ra(ng` nha^n da^n hay~ suy nghi~ !! Suy nghi~ va` suy nghi~ tha^.t ky~ hy vong mai nay` mot ngay` nha^n` nhat' nha^n da^n viet nam kho^ng con` fai? La` 1 loai. Do^ng va^t. Tha^p' ca^p' - do^ng va^t. Nguye^n hinh` tho'i` nguyen thuy? Nua~ .

 

Nha^n da^n va` da(c. Bie^t. Cac' ban. Tre? VN, cu~ng nhu+ ca nha^n To^I, Chung ta hay~ du'ng' tha(ng? Lu'ng le^n ma` so^ng' va` lam` vie^c. Nhu' 1 con ngu'o'i` cua? Xa~ ho^.i Nha^n loai.

 

 

 

Kinh' but'!  

tha^n ai' chao` tam. bie^t.

 

Bui` nha^n D-u+c ..

Mo^.t thanh nie^nVie^.t Nam